Idea-equity-label
Aandelen
Equity
Billboard_kolibrie Play
Medium_thumb_foto_tineke
Tineke Zondervan team 5
Tineke Zondervan Rotterdam, NL

No longer in business - Betere zorg door slimme ICT

Psychotherapie via de telefoon en ondersteund door internet is effectief, discreet, gemakkelijk en betaalbaar. Kolibrie is de eerste aanbieder in Nederland.

$75.687 gefinancierd
100%
$75.687
Minimum doelbedrag
10%
Aandelen
Small_thumb_foto_tineke No longer in business - Betere zorg door slimme ICT
INNER CIRCLE
Product

Kolibrie Telefoontherapie levert verzekerde en onverzekerde psychotherapie via de telefoon daarbij ondersteund door internet applicaties. Een eerste intake gesprek is face-to-face, op onze praktijk, bij cliënt thuis of op iedere andere locatie.

Unique Selling Points

Onze cliënten waarderen deze behandelmethode omdat discreet vanuit huis wordt behandeld. De cliënt hoeft niet te reizen hetgeen de zorg toegankelijker maakt. De resultaten zijn bewezen effectief en even goed als face to face gesprekken. Onze methode vergt minder fysieke infrastructuur en reizen en is daardoor goedkoper dan de officiële tarieven.

Verdienmodel

Vrijwel al onze psychologen staan onder een freelance contract en worden vergoed op basis van werkelijk bestede uren. Vergoeding bedraagt ca. 50% van de gedeclareerde omzet. Vrijwel al onze kosten zijn variabel. Onze organisatie en behandelmethode  maakt het mogelijk snel en geruisloos op te schalen en op die manier schaalvoordelen te behalen. Wij zijn niet geografisch gebonden. Het betreft een zeer grote markt.

Tot nu toe bereikt

Organisatie en IT zijn volledig ingericht, website is online, contracten met alle zorgverzekeraars, kwaliteitscertificering van Stichting Mirro, commerciële ondersteuning toegezegd door een grote zorgverzekeraar, lopende marketing campagnes naar huisartsen, arbo-diensten, bedrijven en particulieren. Eerste resultaten bemoedigend. Volledig operationeel sinds 15 september.

Benodigde investering en gebruik van het geld

Tot eind 2015 bestaat er een investeringsbehoefte van €60.000. Daarnaast dient er ca. €300.000 gefinancierd te worden in "onderhanden werk", lopende behandelingen die nog niet zijn gefactureerd. Wij financieren dit middels €100.000 bank krediet, €50.000 storting initiatiefnemers, €65.000 crowd-funding en het restant uit de resultaten van de onderneming. 

Voor de investeerder

Wij bieden 10% van de aandelen voor €65.000. Wij bieden een duidelijke exit mogelijkheid na ca. 5 jaar. De beoogde resultaten ontwikkeling staat borg voor een belangrijke waarde ontwikkeling van het bedrijf in de komende jaren met een verwacht rendement na exit van ruim 50% per jaar. Daarnaast bieden wij 7% dividend rendement. Door de zeer grote en groeiende markt, het unieke concept, kwaliteit van het management en de variabele kosten structuur is dit een rendabele belegging.

Update_thumb_tineke
Tineke Zondervan
Oprichter, GZ-psycholoog, psychotherapeut

Tineke is sinds 25 jaar psycholoog en psychotherapeut, heeft in 2006 aan de Erasmus Universiteit haar MBA Health behaald en heeft uitgebreide ervaring binnen sr. management van diverse GGZ instellingen in de regio Rijnmond. Zij heeft zich begin 2014 volledig vrijgemaakt om Kolibrie Telefoontherapie tot een succes te maken.

Update_thumb_maurits2
Maurits Mulder
Partner

Maurits heeft een financiële en organisatorische achtergrond. Hij heeft ruim 30 jaar lang senior management posities bekleed bij een aantal financiële instellingen binnen en buiten Nederland en meerdere reorganisaties geleid, met uitstekende resultaten. Hij is momenteel managing partner van het in Spanje gevestigde teamOn Corporate Finance and Investments. Hij werkt vanuit Nederland.

Het product

Kolibrie Telefoontherapie biedt uitstekende psychologische hulp, ondersteund door internet applicaties. De meerderheid van psychische klachten kan goed worden behandeld met telefoontherapie. Er zijn goede resultaten behaald bij depressies, burn-out, rouwverwerking, stress, slaap problemen, angst en paniekaanvallen, overmatig drinken en traumatische ervaringen.

Een belangrijk voordeel van deze wijze van behandelen is dat zowel de cliënt als de psycholoog vanuit huis werken. Dit betekent dat er geen woon-werk verkeer is, geen noodzaak voor grote gebouwen en andere operationele kosten. Dit bespaart geld zodat wij gemiddeld 15% goedkoper kunnen werken dan de officiële tarieven zoals door de verzekeraar vergoed. Door de gekozen organisatie structuur en uitstekende technische infrastructuur is ons bedrijf zeer eenvoudig op te schalen.

Telefoontherapie is ook gemakkelijker en beter toegankelijk, vooral voor mensen die moeilijk ter been zijn of een drukke agenda hebben.

Een ander voordeel is dat onze behandelwijze discreet vanuit thuis geschiedt. Wij kennen geen wachtlijsten en werken ook buiten kantooruren.

De nieuwe organisatie- en financieringsstructuur voor de Geestelijke Gezondheidszorg die dit jaar door de Nederlandse regering is geïntroduceerd, bestaat uit een drietal segmenten:

 1. Hulp door huisartsen of “praktijk ondersteuners huisartsen” voor lichte klachten (uitgevoerd door verpleegkundigen).
 2. Generalistische Basis GGZ voor lichte, matige en meer ernstige klachten (uitgevoerd door GZ psychologen en psychotherapeuten).
 3. Specialistische GGZ voor complexe en langdurige stoornissen (uitgevoerd door psychiaters, psychotherapeuten en gespecialiseerde psychologen).

Kolibrie Telefoontherapie is actief in het tweede segment, de Generalistische Basis GGZ. Binnen de Generalistische Basis GGZ zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit een viertal zorgzwaarte producten gedefinieerd, ieder met een verschillende duur, inhoud en prijsstelling:

 • Korte (max. 5 uur)
 • Middel (max. 8 uur)
 • Intensief (max. 12,5 uur)
 • Chronisch (max. 12,5 uur)

Het behandelproces verloopt volledig volgens een behandelprotocol. Wij gebruiken vooral het KOP behandelprotocol van de heer Paul Rijnders. Dit is een breed aanbevolen methode ontwikkeld voor de Generalistische Basis GGZ en erg geschikt voor telefoontherapie.

Het behandel traject kent de navolgende  vier stappen:

Voorlopige diagnose en screening – Wij gebruiken de methode van de Stichting Mirro, een intelligente vragenlijst die telefonisch kan worden afgenomen. Met behulp van de mirro screener wordt het zorg zwaarte product vastgesteld en het probleemgebied gedefinieerd.

Persoonlijk face-to-face intake gesprek – Tijdens de intake worden de resultaten van de screening besproken en indien nodig worden additionele vragenlijsten ingevuld. De GZ-psycholoog stelt de diagnose en legt de situatie uit aan de cliënt.  Vervolgens worden de volgende stappen, de doelstelling en het behandelproces besproken. Er wordt een behandelovereenkomst getekend tussen de cliënt en de psycholoog.

Behandeling via de telefoon – Afhankelijk van het zorgzwaarte product vinden er eenmaal of meer keren per week therapie sessies plaats van verschillende duur. Het behandelprotocol is gedigitaliseerd beschikbaar op het computerscherm voor zowel de psycholoog als de cliënt.  Dit betekent dat de psycholoog stapsgewijs door het protocol wordt geleid en achtergrond informatie tot zijn of haar beschikking heeft. Er kunnen notities gemaakt worden en rapporten worden gegenereerd voor de verwijzend arts. De behandelaar kan via het systeem de cliënt huiswerk, aanvullende informatie, vragenlijsten aanbieden. Er is ook een chatfunctie. De cliënt heeft zijn eigen persoonlijke webpage waar men aanvullende informatie kan ontvangen, huiswerk kan uitvoeren of vragenlijsten kan invullen.

Aan het begin en aan het eind van het behandeltraject worden formele vragenlijsten ingevuld op basis waarvan de effectiviteit van de behandeling kan worden gemeten. Ook wordt de cliënt tevredenheid gemeten.

Evaluatie en afronden behandeltraject. – Gedurende deze sessie wordt het resultaat van het gehele behandeltraject besproken. De verwijzend arts wordt geïnformeerd en het medisch dossier wordt gesloten. De cliënt behoudt alle informatie en resultaten blijven beschikbaar.

Uniek

Kolibrie Telefoontherapie is de eerste gespecialiseerde aanbieder van uitstekende psychische hulp via de telefoon in Nederland. Zowel verzekeraars als wetenschap hebben positief gereageerd op dit concept dat in het buitenland al veel wordt toegepast.

De resultaten zijn zeer positief. De belangrijkste voordelen:

gemakkelijk, discreet, goed, geen wachttijden en betaalbaar.

Verdienmodel

Via goed doordachte en actieve marketing verwachten wij snel een behoorlijke instroom van nieuwe cliënten te bewerkstelligen. De gemiddelde omzet per nieuwe cliënt bedraagt €600.

Vrijwel al onze psychologen staan onder een freelance contract en worden vergoed op basis van werkelijk bestede uren. Vergoeding bedraagt ca. 50% van de gedeclareerde omzet. Vrijwel al onze kosten zijn variabel. 


Schaalbaarheid

Onze organisatie en behandelmethode  maken het mogelijk snel en geruisloos op te schalen en op die manier schaalvoordelen te behalen. Wij zijn niet geografisch gebonden. Het betreft een zeer grote markt. Wij werken met een pool van psychologen die door ons zijn opgeleid voor telefoontherapie en op afroep beschikbaar zijn. Onze systemen zoals het online behandelprotocol, electronisch patiënten dossier, diagnostiek systemen etc. zijn onbeperkt qua aantallen cliënten en behandelaren. Wij gebruiken systeem leveranciers op basis van het SAAS model. Na lancering in Nederland kan ook in andere landen het concept worden opgestart.

Huidige status

De eerste maanden zijn besteed aan het inrichten van organisatie, huisvesting en de operationele omgeving. Inmiddels zijn alle noodzakelijke systemen operationeel en is onze website online.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars contracten kunnen sluiten voor het komend jaar. Wij zien dit als erkenning en zijn er trots op.

Ook hebben wij het "Mirro" certificaat ontvangen hetgeen betekent dat wij volledig conform de richtlijnen werken en hoog staan genoteerd op de websites van verzekeraars en bij artsen als aanbevolen zorgaanbieder.

Een grote zorgverzekeraar heeft toegezegd dat zij ons zullen aanbevelen bij zowel verwijzende artsen als hun eigen verzekerden.

Wij zijn sinds begin september volledig operationeel en voeren momenteel marketing campagnes richting huisartsen, arbo-diensten, bedrijven (inclusief zorgaanbieders zoals thuiszorg organisaties) en particulieren.

Inmiddels hebben wij de eerste cliënten verwelkomd en zij zijn positief over onze werkwijze.

Verdere ontwikkelingen

De komende periode staat in het teken van groei, intensieve marketing, werving van psychologen en optimalisatie van ons product. Daarnaast gaan wij huisarts praktijken actief ondersteunen middels zogenaamde telefonische consulten, supervisie van praktijkondersteuners en telefonische praktijkondersteuning.

Doelgroep

Ruim 10% van de Nederlandse bevolking gaat naar de dokter i.v.m. psychische klachten. Hiervan komt de helft in aanmerking voor behandeling volgens ons concept van face to face intake, gevolgd door telefoon therapie, ondersteund met internet applicaties.

De behandeling van de navolgende klachten hebben tot goede resultaten geleid: depressies, burn-out, rouwverwerking, stress, slaap problemen, angst en paniek aanvallen, overmatig drinken, traumatische ervaringen en relatie problemen.

Marktomvang

In Nederland worden jaarlijks 1,4 miljoen mensen behandeld voor psychologische klachten.  Voor de invoering van de nieuwe structuur dit jaar werden er 400.000 mensen behandeld in de zogenaamde eerstelijns geestelijke gezondheidszorg. Met de invoering van de nieuwe structuur heeft de regering besloten dat aanvullend zo’n 500.000 cliënten dienen te worden gemigreerd van de Specialistische GGZ en te worden behandeld binnen de Generalistische Basis GGZ. Dit betekent een ruime verdubbeling van de Generalistische Basis GGZ. Dit proces is momenteel gaande en Kolibrie Telefoontherapie zal hiervan profiteren.

De markt van Generalistische Basis GGZ bedraagt 10% van de Nederlandse bevolking boven de 16 jaar. Het betreft hier de verzekerde markt, zorg die wordt gedekt door de basis verzekering die iedere Nederlander heeft.

Er is een aanvullende markt van mensen met persoonlijke problemen zoals overbelasting of eenzaamheid, en mensen die behandeling liever niet via de verzekering laten vergoeden. 

Tot slot bestaat er ook de zakelijke markt. Als 10% van de beroepsbevolking last heeft van psychische klachten dan heeft  10% van de werknemers binnen een bedrijf of organisatie deze klachten ook, wat leidt tot verzuim of verminderde productiviteit. Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland bedraagt bijna 4%. Ruim de helft hiervan heeft betrekking op psychische klachten. Een veel grotere groep, 8% van de werknemers heeft wel klachten maar meldt zich niet ziek. De verminderde productiviteit bij deze groep van mensen schommelt tussen de 30 en 60% afhankelijk van de persoon en de sector.

Kolibrie heeft een simulator ontwikkeld die laat zien wat de werkelijke kosten zijn binnen een bedrijf of organisatie van lagere productiviteit en ziekteverzuim en wat de opbrengsten zijn indien een preventie en behandelingsproject van Kolibrie wordt opgestart.

Binnenkort komt deze simulator online op onze de website.

Concurrentie

Op dit moment zijn twee behandelmethodes aanwezig in de markt, al of niet in combinatie met elkaar. Face to Face consulten en Online Therapie. Wij creëren de derde behandelmethode waarbij face-to-face, telefoontherapie en online contact worden gecombineerd.

In Nederland zijn nog geen gespecialiseerde aanbieders van telefoontherapie. Kolibrie heeft hierdoor een voorsprong en vrijwel geen concurrentie. Het intellectueel eigendom op zowel concept als inhoud van Kolibrie is geregistreerd.

Huidige klanten

Onze activiteiten zijn kort geleden opgestart en wij ontvangen op dit moment de intakes van onze eerste cliënten. Ook behandelen wij cliënten van een grote zorgaanbieder en zijn wij in gesprek met twee andere aanbieders van specialistische GGZ.

Feedback van klanten

De eerste reacties van onze cliënten zijn positief. Men waardeert de goede kwaliteit in combinatie met het gemak en flexibiliteit.

Huisartsen die wij hebben bezocht in het kader van onze marketing activiteiten zijn geïnteresseerd en hebben onze folders binnen hun praktijk beschikbaar.

Nieuwe klanten

Wij verwachten in 2014 een dertigtal nieuwe cliënten. Voor 2015 schatten wij in ruim 1.800 nieuwe cliënten te verwelkomen.

Verkoopverhaal

Wij hebben drie doelgroepen:

 • Verzekerde cliënten (via huisartsen)
 • Particuliere cliënten (ook via patiëntenverenigingen)
 • Bedrijven, Instellingen en Arbo-diensten

De boodschap die wij aan ieder van deze doelgroepen geven is dezelfde maar de nadruk op ieder van onze verkoopargumenten verschilt. 

Onze verkoop argumenten zijn: 

 1. Goede en effectieve psychische hulp met meetbaar resultaat. 
 2. Telefoontherapie is discreet en gemakkelijk voor de cliënt. 
 3. Iedere cliënt heeft zijn persoonlijke psycholoog waarmee hij of zij een face-to-face gesprek heeft gehad. 
 4. Wij kennen geen wachttijden en werken van 9.00 tot 21.00 en op zaterdag tot 14.00 uur. 
 5. Onze behandelingen zijn 15% goedkoper dan de officiële tarieven.

Gedaan tot nu toe

Wij zijn begonnen met het gestructureerd benaderen van alle drie de doelgroepen via mailings, telefonische benadering, persoonlijke afspraken en achterlaten van folders bij artsen, apotheken etc.

Daarnaast benaderen wij organisaties die actief zijn bij praktijkondersteuning huisartsen en specialistische GGZ om tot samenwerking te komen (ketenzorg).

Marketing & sales kanalen

Zoals eerder vermeld onderscheiden wij drie verschillende klantsegmenten, ieder met een eigen marketing en verkoop strategie:

 1. Verzekerde cliënten
 2. Particuliere cliënten
 3. Bedrijven 

Verzekerde cliënten

Een aanmelding van een verzekerde cliënt is alleen mogelijk na verwijzing door een arts. Het aantal verwijzingen door artsen naar Kolibrie kan op verschillende manieren beïnvloed worden:

 • Bekendheid verwerven bij huis- en bedrijfsartsen. Er zijn in Nederland 10.000 huis-en bedrijfsartsen actief. Wij benaderen hen op een gestructureerde manier:
  • Verzenden van gepersonaliseerde brieven (25 per week)
  • De arts wordt gebeld t.b.v. het maken van een afspraak (25 per week)
  • Bezoek aan de arts en achterlaten van folder voor wachtruimte (5 per week)
  • Organiseren van workshops voor artsen (6 per jaar)
  • Gebruik van Sociale Media, website, direct marketing en mond op mondreclame teneinde nieuwe cliënten te benaderen.
  • Aanbeveling door de zorgverzekeraars. Recent heeft een grote zorgverzekeraar zich bereid verklaard een verwijsaanbeveling te doen naar verwijzende artsen en een algemene aanbeveling te doen naar al haar verzekerden in de regio Rijnmond.

Particuliere Cliënten

Deze cliënten hebben klachten waarvan de behandeling niet in het basispakket valt of zij willen dat de betaling niet via de verzekering loopt. Veel voorkomende klachten zijn eenzaamheid, relatieproblemen en andere persoonlijke problemen.

Wij benaderen de particuliere cliënten via direct marketing, sociale media, advertenties, patiëntenverenigingen en via onze website. Consulten zullen worden aangeboden in blokken van 20 minuten (€27).

Bedrijven en GGZ instellingen

Zowel bedrijven als GGZ instellingen behoren tot de zakelijke relaties van Kolibrie maar met een verschillende achtergrond.

GGZ instellingen bieden voornamelijk Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg aan. Als gevolg van de invoering van het nieuwe stelsel zullen vrijwel alle GGZ instellingen gemiddeld 20% van hun patiënten dienen te migreren naar de Generalistische Basis GGZ, meestal via het nieuw opzetten of uitbreiden van deze zorg binnen de instelling. Veel instellingen zijn niet op tijd klaar met deze verschuiving en kunnen Kolibrie vragen deze behandelingen te verrichten, al of niet onder “white label”.

Wij benaderen deze instellingen één voor één. Tineke Zondervan heeft een uitgebreid netwerk binnen GGZ instellingen.

Het bedrijfsleven is er van doordrongen dat een goed lopend bedrijf alleen bestaat als medewerkers tevreden en mentaal fit zijn. Tien procent van de werknemers in Nederland heeft psychische klachten. Twee procent meldt zich ziek en de overige acht procent van de medewerkers werkt door maar met een verlaagde productiviteit. Deze verlaagde arbeidsproductiviteit schommelt tussen de 30% en 60%. De schade hierdoor bedraagt voor een bedrijf van 1.000 medewerkers gemiddeld 3 miljoen euro per jaar.

Een preventie en behandel project van Kolibrie kan deze schade met 30% tot 50% reduceren.

Wij benaderen de komende periode alle bedrijven, arbo-diensten en instellingen met meer dan 500 werknemers om onze methode aan te bieden. Een dergelijk project kan bestaan uit het vrijwillig en anoniem laten deelnemen van medewerkers aan telefoontherapie, betaald door de werkgever.

Marketing doel

Verzekerde cliënten

Wij verwachten dat de verwijzingen langzaam zullen starten met slechts twee verwijzingen per week vanaf januari 2015, oplopend naar 3 verwijzingen per dag tegen eind 2015.

Particuliere cliënten

Wij verwachten vanaf november 0,5 particuliere cliënten per dag te verwelkomen, oplopend naar 4 tegen het eind van 2015.

Bedrijven en Instellingen

Wij verwachten via bedrijven en instellingen twee nieuwe cliënten per week vanaf december 2014, oplopend naar vijf nieuwe cliënten per dag tegen eind 2015.

Partnerships

Inmiddels is een partnership overeengekomen met een zorg onderneming binnen de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie). Wij zijn daarnaast actief bezig partnerships aan te gaan met huisartsen. In het kader hiervan hebben wij overleg met een overkoepelende organisatie in de regio Rotterdam waarbinnen ruim 200 huisartsen samenwerken.

Daarnaast zijn wij in gesprek omtrent samenwerking c.q.partnership met een grote landelijke aanbieder van geestelijke gezondheidszorg en arbo-diensten.

Omzet tot nu toe

Over de eerste maanden van onze activiteit is inmiddels een omzet behaald van ruim €35.000. Wij verwachten 2014 (zes maanden) met een omzet af te sluiten van €64.000.

Verwachte omzet

De omzet prognose 2015 en 2016  bedraagt respectievelijk 1,2 en 3,3 miljoen euro. In 2017 verwachten wij verdere groei tot 4,6 miljoen euro. Een gedetailleerde prognose voor de komende vijf jaren is aanwezig in de bijlagen.

Aannames

De aannames met betrekking tot omzet en groei zijn gebaseerd op de hierboven omschreven marketing doelstellingen qua cliënten tegen een tarief dat 15% onder de officiële tarieven ligt van de Nederlandse Zorgautoriteit. Wij gaan ervan uit dat 50% van de behandelingen binnen zorgzwaarte product "kort" valt en 25% van de behandelingen in zorgzwaarte product "middel". Dat houdt in dat de gemiddelde behandel duur per cliënt 7,6 declarabele uren bedraagt. Gedetailleerde aannames zijn opgenomen in de bijlagen.

Tot nu toe geinvesteerd

De reeds gerealiseerde uitgaven tot en met oktober 2014 bestaan uit €50.000 aanloopkosten en €14.000 investeringen, €64.000 totaal.

Dit is gefinancierd middels eigen inbreng en omzet.

Investeringsbehoefte

De verzekerde zorg kan pas na beëindiging van de therapie worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar, meestal na vier maanden. De verstrekte maar nog niet gedeclareerde zorg wordt onderhanden werk genoemd. Hierdoor ontstaat een extra financieringsbehoefte. Na de financiering van de bescheiden aanloopkosten en investeringen is dit de belangrijkste reden voor externe financiering.

Vanaf de oprichting tot eind 2015 hebben wij geleidelijk de navolgende financiële middelen nodig:

Investeringen:                     60.000

Onderhanden werk:          300.000

Totaal:                               360.000

Hiervan kan ca. €200.000 uit de cash flow en de eigen inbreng van de initiatiefnemers gefinancierd worden.

De ontbrekende financiering ad €160.000 wordt gevonden middels bankkrediet en aantrekking nieuw vermogen via crowd funding.

Wij bieden 10% van de aandelen aan voor een bedrag van €65.000. Op basis van de uitkomst van de externe bedrijfswaardering denken wij dat dit een zeer goede propositie is.

Gebruik van de opgehaalde gelden

Naast de financiering van onderhanden werk zal er in 2015 nog geïnvesteerd worden in uitbreiding van de functionaliteit van de website, verdere integratie van onze bestaande informatica systemen en toename werkplekken en huisvesting (groei).

Een gedetailleerd overzicht bevindt zich in de bijlagen.

Rendement

Als gevolg van de verwachte groei van omzet en resultaat zal de onderneming de komende jaren in waarde stijgen. Dit betekent dat bij een mogelijke verkoop van de onderneming over vijf jaar een waardevermeerdering van gemiddeld 50% per jaar een reële mogelijkheid is.

Daarnaast bieden wij de belegger een aantrekkelijk cumulatief dividend van 7% per jaar betaalbaar vanaf het jaar dat er winst behaald wordt.

Risico's

De risico's die horen bij het investeren in Kolibrie Telefoontherapie zijn beperkt en hebben vooral te maken met de snelheid van onze groei waardoor beoogde rendementen later komen.

Belangrijke redenen die bijdragen aan het lage risico profiel:

 • Vrijwel alle kosten (85%) zijn variabel en groeien mee met het bedrijf waardoor er geen zware verplichtingen zijn bij achterblijvende omzet.
 • Wij werken in een grote en nog steeds groeiende markt van bijna 1 miljoen bestaande cliënten in de sector.
 • Wij zijn als startend bedrijf gecontracteerd door alle zorgverzekeraars hetgeen een goede indicatie geeft omtrent de kwaliteit van ons concept en product.
 • Wij hebben het Mirro certificaat ontvangen.
 • Oprichters zijn ervaren managers met een uitstekend track record en vullen elkaar goed aan.
 • Externe financiering wordt uitsluitend gebruikt om nog te ontvangen omzet te financieren. Dit betekent dat terugbetaling zeker is en geen financiële risico's worden gelopen.
 • Wij zijn de eerste aanbieder van telefoontherapie in Nederland en hebben daardoor veel belangstelling van zowel cliënten als strategische partners.
 • Het business concept van Kolibrie is relatief eenvoudig en schaalbaar.

Wij zijn er van overtuigd dat onze propositie een uitstekend voorstel is met minimale risico's en goede rendementsverwachtingen.