Algemene voorwaarden

1    Definities


1.1     Algemene Gebruiksvoorwaarden: de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen Gebruiker(s) en Symbid UA.

1.2     Begunstigde: (rechts)persoon die tot doel heeft een Project-plan middels Donaties te realiseren.

1.3     Content: alle op de website van Symbid UA en het Symbid-Platform door Deelnemers gepubliceerde informatie (in de ruimste zin van het woord).

1.4     Deelnemers: Gebruikers, Investeerders, Ondernemers, Donateurs, Begunstigden, Uitleners en Leners.

1.5     Doelkapitaal Doneren: het verwachte budget dat een Begunstigde heeft opgegeven en welke (minimaal) benodigd is om een Project te realiseren.

1.6     Doelkapitaal Investeren: het kapitaal dat de Ondernemer heeft opgegeven en welke benodigd is om het Idee-plan ten uitvoer te brengen.

1.7     Doelkapitaal Uitlenen: het verwachte budget dat een Lener heeft opgegeven en (minimaal) benodigd is om het Project te realiseren.

1.8     Donateur: een (rechts)persoon die een Donatie doet.

1.9     Donatie: het bedrag dat een Donateur toekent aan een Project-plan, welke Donatie onvoorwaardelijk wordt indien en voor zover een voor dat Project bepaald Doelkapitaal Doneren is bereikt.

1.10     Elektronisch geld: elektronisch geld in de zin van art. 1:1 Wft dat door InterSolve wordt uitgegeven tegen de nominale waarde en in ruil voor geld.

1.11     Gebruiker: (rechts)persoon met een Symbid Dashboard die toegang heeft tot het Symbid-Platform.

1.12     Converteerbare geldleningsovereenkomst: de overeenkomst overeenkomstig de standaard Converteerbare geldleningsovereenkomst die Uitlener(s) sluit(en) met een Lener op basis waarvan (i) de desbetreffende Lener een geldbedrag leent van Uitlener en (ii) Uitlener onder voorwaarden het recht heeft het uitstaande geldbedrag te converteren naar certificaten van aandelen in Lener .

1.13     Idee: een idee van Ondernemer dat commercieel exploitabel is en dat nieuw is, eigen karakter bezit, oorspronkelijk is en/of onderscheidend vermogen heeft ten opzichte van reeds bekende producten, diensten en/of processen.

1.14     Idee-plan: een gedetailleerde beschrijving van het Idee, voorzien van een ondernemingsplan, het verdienmodel en Doelkapitaal Investeren en het percentage van de aandelen dat de Investeringscoöperatie zal verkrijgen in de (nog op te richten) Vennootschap bij realisatie van het Doelkapitaal Investeren en voor zover Ondernemer een bestaande Vennootschap gebruikt een ingevulde self-assessment vragenlijst (antwoorden op vragen over belastingschulden, personeel, jaarrekeningen, prognoses en debiteuren/crediteuren).

1.15     Investeerder: een (rechts)persoon die investeert in een Idee-Plan.

1.16    Part: Investering: Elektronisch geld dat een Investeerder en een Ondernemer toekennen aan een Idee-Plan.

1.17     Investeringscoöperatie: de coöperatie die wordt opgericht nadat het Doelkapitaal Investeren is gerealiseerd en waarvan Investeerders en Ondernemer lid zullen worden.

1.18     Lener: een rechtspersoon die tot doel heeft een Project-plan middels krediet te realiseren.

1.19     Leningsbedrag: het bedrag dat een Uitlener ten behoeve van een Project wenst uit te lenen aan een Lener.

1.20     Ondernemer: een (rechts)persoon die tot doel heeft een Plan te realiseren.

1.21     Overeenkomst: de overeenkomst die Symbid UA met bezoeker van de Symbid website sluit op welke overeenkomst deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

1.22     Plan: een Idee-plan of een Project-plan.

1.23     Project: een in de middelen begrensde activiteit om iets (denk aan een videogame) te creëren.

1.24     Project-plan: met betrekking tot (i) het donation based model een gedetailleerde beschrijving van het Project, voorzien van het doel van het Project, het Doelkapitaal Doneren en de Project-plan periode en (ii) convertible loan crowdfunding een gedetaileerde beschrijving van het Project, het Rentepercentage en de Project-plan periode.

1.25     Project-plan periode: de periode zoals aangegeven door Begunstigde en Lener respectievelijk bij het publiceren van het Project-Plan.

1.26     Rentepercentage: het rentepercentage waartegen een Lener een geldbedrag wenst te lenen.


1.27     Saldo: het tegoed aan Elektronisch geld zoals weergegeven op het Symbid Dashboard en nog niet of niet meer is toegewezen aan een Idee-plan en/of een Project-plan.


1.28     Symbid Dashboard: persoonlijke pagina van een Deelnemer waarop tevens het Saldo en/of de Donatie(s) worden weergegeven.


1.29     Symbid-Platform: het door Symbid UA ter beschikking gestelde platform dat Gebruikers de gelegenheid biedt met elkaar en elkaars ideeën en/of investeringsbereidheid en/of donatiebereidheid kennis te maken en waar zij met elkaar afspraken omtrent een samenwerking en/of donatie en/of financiering kunnen maken.


1.30     Symbid UA: de coöperatie genaamd: Symbid Coöperatie U.A., statutair gevestigd te Utrecht met KvK nummer 52466825 en exploitant van het crowdfunding platform.


1.31     Symbid website: de startpagina van Symbid UA welke de basis vormt voor de diensten en vanwaar door een bezoeker een Symbid Dashboard kan worden aangemaakt en waar door Deelnemers kan worden doorgeklikt naar (onder meer) het Symbid-Platform.


1.32     Uitlener: een (rechts)persoon die een Leningsbedrag uitleent en onder voorwaarden het recht heeft het Leningsbedrag te converteren naar certificaten van aandelen in Lener.


1.33     Vennootschap: de vennootschap naar het recht van het land waarin Symbid UA via de Symbid Website haar diensten aanbiedt, die het Idee-plan ten uitvoer brengt.2    Algemeen


2.1     Symbid UA levert diensten die eruit bestaan dat Investeerders en Ondernemers, Donateurs en Begunstigden alsmede Uitleners en Leners bij elkaar worden gebracht door middel van het Symbid-Platform. Op het Symbid-Platform kunnen Gebruikers, Ondernemers, Investeerders, Donateurs, Begunstigden, Uitleners en Leners kennis krijgen van Ideeën en/of Projecten en kunnen Investeerders, Donateurs en Uitleners kapitaal ter beschikking stellen om deze Ideeën en/of Projecten in productie te nemen c.q. ten uitvoer te brengen. Het doel van Symbid UA is om deze partijen bij elkaar te brengen via het Symbid-Platform. Nadat het Doelkapitaal Investeren, het Doelkapitaal Doneren of het Doelkapitaal Uitlenen is bijeengebracht zullen Investeerders met de Ondernemer gezamenlijk de benodigde stappen nemen om tot realisatie van het Idee-plan te komen en/of zal de Begunstigde aanvangen met de realisatie van het Project-plan en/of zal de Lener aanvangen met de realisatie van het Project-plan.

2.2     Een bezoeker van de Symbid website heeft geen toegang tot het Symbid-Platform en de daarop gepubliceerde Plannen. Wenst een bezoeker toegang te verkrijgen tot het Symbid-Platform dan dient bezoeker Gebruiker te worden. Om Gebruiker te worden dient een bezoeker online een registratieformulier in te vullen en akkoord te gaan met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Het is vervolgens aan Symbid UA om te bepalen of bezoeker in aanmerking komt om Gebruiker te worden. Besluit Symbid UA dat bezoeker Gebruiker mag worden dan ontstaat een overeenkomst tussen bezoeker en Symbid UA (welke overeenkomst door (elektronische) aanvaarding tot stand komt) en zijn deze Algemene Gebruikersvoorwaarden van toepassing. Een bevestiging zal worden verzonden naar het e-mailadres van de Gebruiker. Deze Algemene Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website(s) van Symbid UA en op alle door Symbid UA te leveren diensten, producten en/of software.

2.3     Zodra de overeenkomst is gesloten, wordt de bezoeker door Symbid UA als Gebruiker aangemerkt en krijgt hij toegang tot zijn/haar Symbid Dashboard.

2.4     Een Gebruiker kan vervolgens Investeerder, Ondernemer, Donateur, Begunstigde, Uitlener of Lener worden, mits wordt voldaan aan nader door Symbid UA te stellen voorwaarden en dient een nieuwe overeenkomst te worden gesloten met Symbid UA.

2.5     Voor een uitgebreide omschrijving van de werking van het Symbid-Platform wordt verwezen naar de Symbid website.

 

3    Wijziging voorwaarden


3.1     Symbid UA mag deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijden eenzijdig wijzigen indien omstandigheden of wetswijzigingen dat verlangen. Zodra sprake is van een nieuwe versie zal deze beschikbaar zijn op de website(s). Deze nieuwe versie zal ter aanvaarding aan Gebruiker worden voorgelegd op de eerst volgende keer dat hij inlogt op zijn Symbid Dashboard. Wenst Gebruiker zich niet aan deze wijziging(en) te binden, dan is het Symbid UA om te beoordelen of zij een beroep doet op artikel 9.2 onder b van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

 

4    Algemene regels


4.1     Het Symbid-Platform staat open voor “gebruikelijke handelingen” door Deelnemer(s). Het is aan Symbid UA om te beoordelen wat als “gebruikelijke handelingen” kwalificeren en wat niet.

4.2     Gebruiker zal het functioneren van het Symbid-Platform op geen enkele wijze in gevaar brengen. Gebruiker zal daartoe geen data toevoegen of onttrekken welke vallen buiten “normaal gebruik”. Het is aan Symbid UA om te beoordelen wat onder “normaal gebruik” valt. Voorts staat Gebruiker in voor afdoende beveiliging van zijn apparatuur en software tegen virussen en andere schadelijke factoren.

4.3     Voor elke handeling anders dan “normaal gebruik” dient voorafgaand van Symbid UA schriftelijk toestemming verkregen te worden. Voorbeelden van handelingen anders dan normaal gebruik zijn onder meer het kopiëren, verspreiden, hergebruiken e.d. van (gedeelten van) de website(s) (met inbegrip van geplaatste Content).

4.4     Het is slechts toegestaan om gebruik te maken van een reguliere standaard webbrowser bij benadering van de website(s). Gebruikmaking van een geautomatiseerd of aangepast systeem, zoals robot, spider of offline reader, zal door Symbid UA worden gesanctioneerd met een weigering van de toegang tot het Symbid-Platform en opzegging van zijn Symbid Dashboard.

4.5     Voorts is het zonder uitdrukkelijke toestemming van Symbid UA niet toegestaan om persoonlijke gegevens van de gebruikers van de website(s) en/of een dienst (zoals bijvoorbeeld Dashboardgegevens en gebruikersnamen) te verzamelen of anderszins te verwerken.

4.6     Het voorgaande lijdt uitzondering ten aanzien van (exploitanten van) openbare zoekmachines, evenwel uitsluitend voor zover het plaatsing van spiders betreft met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken. De toestemming betreft niet het maken van caches of archieven van dat materiaal.


 

5    Symbid Dashboard


5.1     Een Symbid Dashboard kan door iedereen die ouder is dan 18 jaar worden aangemaakt. Bij het aanmaken van een Symbid Dashboard bent u verplicht de juiste gegevens in te vullen.

5.2     Het wachtwoord voor het Symbid Dashboard dient op een veilige plaats bewaard te worden en mag niet toegankelijk voor derden zijn. Eventuele bekendheid bij derden met iemands Dashboardgegevens en wachtwoord dient direct aan Symbid UA te worden gemeld.

5.3     De Gebruiker kan via een persoonlijk account dat gehost wordt door een derde partij (zoals bijvoorbeeld Twitter, Facebook or Google-account), toegang verkrijgen tot het Symbid Dashboard. Indien de Gebruiker kiest om toegang te verkrijgen tot het Symbid Dashboard via een persoonlijk account geeft hij zijn toestemming aan Symbid UA om toegang te verschaffen tot het Symbid Dashboard middels Open autorisatie (oAuth). Symbid UA deelt geen password of accountnaam met enige derde. Symbid zal slechts met de expliciete toestemming van de Gebruiker toegang verschaffen tot het Symbid Dashboard of andere informatie delen van het Symbid Dashboard.

5.4     Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden verricht vanaf het Symbid Dashboard, zowel tegenover Symbid UA als tegenover derden.

 

6    Privacy


6.1     In het kader van haar dienstverlening en de producten die Symbid UA aanbiedt, verwerkt Symbid UA persoonsgegevens. Symbid UA verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de via www.symbid.com beschikbare Privacy Policy wordt omschreven onder welke voorwaarden Symbid UA persoonsgegevens verwerkt. Deze Privacy Policy vormt een integraal onderdeel van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden. Indien Gebruiker zich akkoord verklaart met deze Algemene Gebruikersvoorwaarden, verklaart Gebruiker zich dan ook tevens akkoord met voornoemde Privacy Policy.7    Intellectuele Eigendom


7.1     De inhoud, met uitzondering van de Content, van de onder www.symbid.com getoonde website geniet auteursrechtelijke bescherming. Symbid UA of aan haar gelieerde (rechts)personen zijn houder van deze rechten. Het is Gebruikers niet toegestaan (delen van) de website te verveelvoudigen en/of openbaar te maken anders dan voor het in de Algemene Gebruikersvoorwaarden omschreven gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Symbid UA.

7.2     Symbid UA beschikt over diverse merkregistraties. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Symbid UA is het niet toegestaan gebruik te maken van haar merken.

 

8    Uitsluiting van aansprakelijkheid en garanties


8.1    De inhoud van het Symbid-Platform en van de white label versies van het Symbid-Platform) zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Symbid UA en haar partners kunnen echter geen enkele garantie geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op het Symbid-Platform, white label versies van het Symbid-Platform en/of de geschiktheid daarvan voor een bepaald doel. Symbid UA noch haar partners zijn aansprakelijk voor de inhoud van door Gebruikers, Investeerders, Ondernemers, Donateurs, Begunstigden, Uitleners of Leners geplaatste informatie, maar zullen onmiskenbaar onrechtmatige informatie verwijderen, althans ontoegankelijk maken. Het is aan Symbid UA om te bepalen wat onmiskenbaar onrechtmatige informatie is. Gebruiker die constateert dat bepaalde op de website(s) geplaatste Content onrechtmatig is, dient dit aan Symbid UA te melden. Voorts biedt Symbid UA noch haar partners een garantie ten aanzien van de geschiktheid van deze informatie voor het doel dat Ondernemer, de Begunstigde of de Lener heeft.

8.2    Symbid UA en haar partners zijn voor de instandhouding van haar website(s) en diensten afhankelijk van technische hulpmiddelen en diensten van derden, zoals telecommunicatieaanbieders. Symbid UA noch haar partners hebben controle op de bedrijfsvoering van deze derden en bieden daarom geen garanties ten aanzien van de beschikbaarheid van haar website(s) en diensten.

8.3    Gebruiker realiseert zich dat toegang tot Symbid UA haar (white label) website(s) en/of diensten in andere landen illegaal kan zijn. Iedere Gebruiker draagt volledige verantwoordelijkheid voor het handelen in overeenstemming met plaatselijke regelgeving.

8.4    Symbid UA en haar partners kunnen onder meer wegens voornoemde redenen geen enkele aansprakelijkheid erkennen voor eventuele schade die Gebruiker of derden lijden als gevolg van het gebruik/uitval van deze website(s) of de diensten van Symbid UA of haar partners. Slechts indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Symbid UA of haar partners leidt dit uitzondering.

8.5    De eventuele aansprakelijkheid van Symbid UA en haar partners reikt in dat geval niet verder dan de directe schade die Gebruiker aantoonbaar lijdt. Symbid UA en haar partners zijn nimmer aansprakelijk voor de eventuele indirecte schade die Gebruiker lijdt.

8.6    Symbid en haar partners zijn evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuiste gegevensverstrekking door Gebruiker(s) bij het aanmaken van het Symbid Dashboard.

 

9    Totstandkoming, duur, opschorting en ontbinding van overeenkomsten


9.1     De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Gebruiker kan zijn overeenkomst opzeggen door een schriftelijke mededeling daarvan aan info@symbid.com.

9.2    9.2 Symbid UA is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling schriftelijk te ontbinden en/of de verplichtingen van Symbid UA op te schorten en/of Gebruiker permanent van de diensten en/of producten van Symbid UA uit te sluiten en/of door Gebruiker op www.symbid.com geplaatste uitingen zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen althans ontoegankelijk te maken als:

a.     Gebruiker diens verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze Algemene Gebruikersvoorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b.     Gebruiker (een) wijziging(en) als bedoeld in artikel 3.1 van deze voorwaarden niet aanvaardt;
c.     na het sluiten van de overeenkomst Symbid UA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Gebruiker diens verplichtingen niet zal nakomen;
d.     zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Symbid UA kan worden verlangd;
e.     Symbid UA erop wordt geattendeerd dat Gebruiker op enigerlei wijze betrokken is geweest bij het plaatsen van uitingen op www.symbid.com met een discriminerend, racistisch, haatdragend, aanstootgevend of anderszins ontoelaatbaar karakter;
f.     Symbid UA erop wordt geattendeerd dat Gebruiker op enigerlei wijze betrokken is geweest bij het plaatsen van uitingen op www.symbid.com die beschermd zijn door (intellectuele) eigendomsrechten van (een) derde(n);
g.     Symbid UA erop wordt geattendeerd dat Gebruiker op enigerlei wijze betrokken is geweest bij het plaatsen van uitingen op www.symbid.com die de reputatie van Symbid UA kunnen schaden en/of anderszins schadelijk voor Symbid UA kunnen zijn;
h.     Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard of het faillissement van Gebruiker is aangevraagd;
i.     Gebruiker in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling voor Gebruiker is aangevraagd.

9.3     Indien Symbid UA op de gronden als genoemd in dit artikel tot één van de hierboven genoemde maatregelen overgaat, is Symbid UA uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade of kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Symbid UA kan echter wel haar schade verhalen op Gebruiker. In een dergelijk geval is Symbid UA tevens gerechtigd het Symbid Dashboard van Gebruiker te blokkeren en door Gebruiker geplaatste content te verwijderen.

9.4    9.4 Symbid UA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Gebruiker indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Symbid UA komt.

 

10    Tot slot


10.1     Indien enige bepaling uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

10.2     Als verschillende vertalingen van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden conflicteren zal de tekst uit de Nederlandse versie gelden.

10.3     Op de rechtsverhouding tussen Symbid UA en Gebruiker en op deze Algemene Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.4     Eventuele geschillen tussen Gebruiker en Symbid UA worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam. Deze rechtbank is exclusief bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die op grond van deze overeenkomst tussen Gebruiker en Symbid UA rijzen.